ข่าวประกาศ

สอนวิชาชีพด้านอาหาร

คหกรรมศาสตร์…สอนวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญ จากทัณฑสถานหญิงกลาง ให้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อพัฒนาวิชาชีพมาตรฐาน ส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษและความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้ภายหลังการพ้นโทษ การอบรมวิชาชีพประกอบไปด้วยหลักสูตรอาหารว่างไทย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และหลักสูตรอาหารนานาชาติ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และอาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562

ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในพิธีปิด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562   ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ