กิจกรรม

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูต

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูต กองทัพอากาศก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาแก่การสังคม ฝ่ายบริหาร จัดการอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 25- 27 มีนาคม 2562  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์และดร.วไลภรณ์  สุทธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรอบรมอาหารไทย และผศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมการจัดดอกไม้