กิจกรรม

โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช  อาคารเรือนปัญญา โดยในระยะที่ 1 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี ผู้เชียวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะการจัดทำ มคอ. “การทวนสอบและความเชื่อมโยงของหลักสูตร” และระยะที่ 2 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและแหล่งอารยธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนกลุ่มภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพการต่อยอดองค์ความรู้จากสถานประกอบการสู่กระบวนการเรียนการสอน