กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ แก่เยาวชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ให้เป็นวิทยากร ในโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดความรู้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน มุ่งเสริมสร้างบทบาท “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ อาจารย์บุษยมาลี  ถนนทิพย์  อาจารย์กัญญานัส แก้วรักษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานคหกรรมศาสตร์ ได้แก่หลักสูตรการพับผ้าเช็ดหน้า (ชำร่วย) การพับผ้าเช็ดปาก การร้อยมาลัยชำร่วย การร้อยมาลัยซีกปักแจกัน การแกะสลักผักและผลไม้ กระทงทอง เกสรชมพู่ ลุกชุบ ระหว่างวันที่ 19-28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา