กิจกรรม

ฝึกอบรมอาชีพจิตอาสา 904 รุ่นที่  3 

ฝึกอบรมอาชีพจิตอาสา 904 รุ่นที่  3  

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมวิชาชีพ แก่ จิตอาสา 904 รุ่นที่ 3 จำนวน 30 นาย ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2562 โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ได้อย่างมีประสิทธิผล และสัมฤทธิ์ผลเป็นตามแนวพระราชดำริ

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ อาจารย์วรธร ป้อมเย็น อาจารย์จิราภัทร  โอทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร และอาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย และหลักสูตรการถนอมและแปรรูปอาหาร  แก่จิตอาสา เมื่อ 21-28 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสา กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี”