กิจกรรม

พิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 และเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้เชิญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในการสนับสนุนวิทยากรการอบรมวิชาชีพหลักสูตรจิต อาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2562 โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ได้อย่างมีประสิทธิผล และสัมฤทธิ์ผลเป็นตามแนวพระราชดำริ ในการนี้อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 และเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ในการสนับนุนวิทยากร การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3 เมื่อ 30 เมษายน 2562 ณ อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (โรงละครสนามเสือป่า)