กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

♦ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  • กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ (Fashion Clothing and Textiles Design)
  • กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (Foods and Nutrition)
  • กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร  (Foods Business )
  • กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (Home Economics Business Administration)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 พฤษภาคม 2562

♣ รับสมัครทางเว็บไซต์ 🌐http://rmutp.ac.th เมนูรับสมัครนักศึกษา หรือ สมัครด้วยตนเองคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา

♦ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 📌📌📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ☎️ ติดต่อสอบถาม :: ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมสาสตร์ มทร.พระนคร ☎️ 02-665-3888 ต่อ 5235-6,5208

 

ปฏิทินการรับสมัคร 2562 รอบ 2 

รายละเอียดการรับสมัคร