กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์สอบโชติเวช) จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี รอบโควตา รอบ 3 ใช้วุฒิ ปวช. -ปวส. และTCAS 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร