กิจกรรม

ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ  ที่เกียวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ปีที่1 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2562