กิจกรรม

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่สากล

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่สากล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่สากล ในงาน”มหาสงกรานต์สำราญใจสืบสานประเพณีไทย ในต่างแดน” จัดโดยสมาคม SAWASDEE LOMBARDIA,MILAN โดยมี Mr.Alberto Virgilio กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์นครมิลาน เป็นประธาน เปิดงาน เมื่อ 21 เมษายน 2562 ณ ปราสาท Rocca Brivio สาธารณรัฐอิตาลี

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดเทวราชเวนิส อิตาลี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่สากล ในงาน”ประเพณีสงกรานต์ วัดเทวราชเวนิส อิตาลี โดยมี Andrea Marcon กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเวนิส เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562