กิจกรรม

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

คหกรรมศาสตร์ฯลฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรภูฏาน อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการต้อนรับ Dr.Tandi Dorji รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรภูฏานพร้อมด้วยคณะผู้แทนทางทูต ในโอกาสเดินทางศึกษาองค์ความรู้ทางด้านงานศิลปะประดิษฐ์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการจัดทำโครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงและสาธิตผลงานการทำดอกไม้อบแห้ง การจัดดอกไม้ การทำเครื่องหอมไทย การทำสบู่และการทำเทียนในรูปแบบต่างๆ เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร