กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Universityงานสหกิจ

   พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Universityงานสหกิจ

คหกรรมศาสตร์…พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital University งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดย งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้นิเทศ ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารหารจัดการ ให้ก้าวสู่การเป็น Digital University งานสหกิจศึกษา และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียน 2104 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร