กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ปิยะธิดา สัหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ ดร.ดำเนินไชยเเสน ประธานกรรมการ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ จากการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1-5 13 ตัวบงชี้ ได้รับคะแนนรวม 4.43  คะแนน เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา