กิจกรรม

การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ คุณพิชยณัฐฏ์ เวชกิจ Senior Recruitment office (HR) คุณกัญญาวีร์ โกลากุล RD manager และคุณ ปรัชสิญา นราฐปนนท์ RD senior บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด ร่วมปรึกษาหารือในการจัดหานักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา พร้อมรับสมัครนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่สำเร็จการศึกษา เข้าทำงานที่ บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด เมื่อ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์