กิจกรรม

คนไทย คอนเทนต์ เน้นรวย

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่สายคอนเทนต์ “คนไทย คอนเทนต์ เน้นรวย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) จัดโดย สสว.ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ให้ความรู้เรื่องเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สายคอนเทนต์ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 200 คน เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์