กิจกรรม

ค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1

โครงการค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์และความรักสามัคคีระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ บ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่ โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดค่าย พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม