กิจกรรม

ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

โชติเวช …ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา”ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต  จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา