กิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2562

ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2562  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหรรมศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร  และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดยงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณาจารย์นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษา  ด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ความสวยงามแบบไทย