กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 13

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 13

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 13 จำนวน 19 คน เพื่อแนะแนวการศึกษาและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร