กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256

         อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและแนะแนวทางการปฎิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัยให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม ครู-อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียด และนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับนักศึกษาในด้านวิชาการ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมในโครงการ และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จัดโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์