กิจกรรม

รับมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

รับมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยของสาขาวิชาฯ ในการนี้ อาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตัวแทนรับมอบ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่องได้แก่ เครื่องกวนสารให้ความร้อน และเครื่องเขย่าสารแบบสั่น เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร