กิจกรรม

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและสหกิจศึกษา

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและสหกิจศึกษา

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์  ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา โรงแรมตวันนา I-SERVE พร้อมคณะ ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ มทร.พระนคร โรงเรียนบริการธุรกิจ (I-SERVE) และมหาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์