กิจกรรม

เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศแคนาดา

เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “6th Thai Festival in Vancouver 2019″ประเทศแคนาดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตนิพัทธ์ บุณย์สวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ให้ดำเนินการเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น อาหารและขนมไทย การแกะสลักผักและผลไม้ในงาน ” 6th Thai Festival in Vancouver 2019” เมื่อ 13-16 กรกฎาคม 62 ณ Vancouver Art Gallery ประเทศแคนาดา