กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

เหรียญทอง จากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

 คหกรรมศาสตร์…รับเหรียญทอง จากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ในงานAndaman Hotelier 2019 มหกรรมงานโรงแรม

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ เหรียญทอง จากการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ รายการ Free Style Fruit & Vegetable Carving ประเภททีม 2 คน  ในงาน Andaman Hotelier 2019 มหกรรมงานโรงแรม  จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 ณ Baan& Beyond Phuket