กิจกรรม

Work Shop  งานประดิษฐ์ ชาวต่าวชาติ

คหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Work Shop  งานประดิษฐ์ให้แก่บุคลากรกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศภูฏาน

อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศภูฏาน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Work Shop งานประดิษฐ์ 2 หลักสูตร ได้แก่ การทำสบู่และการทำเทียนหอม  เพื่อต่อยอดความรู้ โดยมี อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อ.สุกัญญา จันทกุล และ อ.สมปรารถนา สุขสละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร