กิจกรรม

กิจกรรม Freshy Day 2019

กิจกรรม Freshy Day 2019

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม Freshy Day 2019 กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวด HEC. Freshy Girl & Boy 2019 และ HEC. Freshy Transgender 2019 และ การประกวด MC Search เป็นการค้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถ บุคลิคกภาพดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนคณะในการเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช  อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์