กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลสตรีไทย 

   ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอแสดงความยินดี นางสาวปัทมปาณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย  จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี