กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ ต้อนรับ ดร.วิชัย ธรรมานนท์ และแพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะในการประชุมพร้อมให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะใการดำเนินงานของคณะ เมื่อ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา