กิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ (MOU)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ (MOU)

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร พร้อมด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หัวหน้าและอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วม “พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ (MOU)” ที่ผ่านการฝึกงานเป็นเวลา 4 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมให้นักศึกษา  ได้เรียนและฝึกประสบการณ์ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะและความสามารถทางวิชาชีพมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 ณฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 19 ราย ได้ฝึกประสบการณ์ครบตามหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกที่หน่วยงานกองพัสดุกลาง แผนกคลังพัสดุภาคพื้น แผนกคลังทัณฑ์บน แผนกคลังอุกรณ์สายการบินและอะไหล่ แผนกควบคุมเสบียงการผลิต กองงานแผนและพัฒนาอุปกรณ์บนเครื่องบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกหน่วยงานกองปฏิบัติการ แผนกเตรียมการผลิต แผนกจัดบรรจุอาหารร้อน เย็นและขนมหวาน ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกที่หน่วยงานฝ่ายผลิตและบริการภาคพื้น แผนกภัตตาคาร แผนกห้องอาหารพนักงานสำนักงานใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการ OPC ศูนย์ลูกเรือหลักสี่ ชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกที่หน่วยงานแผนกบริการผลิตภัณฑ์พิเศษ ฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน แผนกครัวร้อน ครัวเย็นและเบเกอรี