กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายคุณาพร สุขสบาย นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  ในโอกาสรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันนักออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ ในงาน FDSS International young designer award 2019 เมื่อ 4 สิงหาคม 2562 ณ Shangri-La Hotel Singapore

โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หัวหน้าสาขา และอาจารย์สุกัญญา จันทกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 ในการนี้ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนในการเดินทาง จำนวน 10,000 บาท และขอขอบคุณ คุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก ในการดำเนินการประสานงานการแข่งขัน ผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกซ้อม และผศ.สมสมร พรพรรณพิพัฒน์ ผู้ส่งมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการแข่งขัน