กิจกรรม

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของตัวเอง และหมู่คณะ เมื่อ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส