กิจกรรม

ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2562 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2562 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ทั้งนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนครและรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

พร้อมทั้งเข้าร่วมงาน เปิดโลกกิจรรม เมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร