กิจกรรม

คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ 62

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในงาน“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร