กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

คหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

คหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี ให้ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมพบผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ และนักศึกษา ออกแนะแนวเชิงรุก เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ