กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

👉หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์
👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

📌📌📌กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

🧥✂️  กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ
🥦🥗 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
👨‍🍳👨‍💼  กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร
💐🌿 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

🌐รายละเอียด www.rmutp.ac.th/เตรียมรับสมัครนักศึกษา2563
🌐สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3888 ต่อ 5208,5235,5236