กิจกรรม

พัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา

พัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการ“ปันฝันปันยิ้ม” เข้าสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง“การพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา” พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์แนวทางสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร