กิจกรรม

กฐิน มทร.พระนคร

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะเสนาสนะ ณ วัดใหม่เทพนิมิต แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รวมยอดปัจจัยทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 360,816 บาท ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่เทพนิมิต เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2562