กิจกรรม

“ตลาดนัดวัฒนธรรม” วันที่ 1

คหกรรมฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธิตกระทงลอยและการทำอาหารอย่างง่าย ในงาน“ตลาดนัดวัฒนธรรม”

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน“ตลาดนัดวัฒนธรรม” ภายใต้งาน“ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”เพื่อเปิดพื้นที่เชิงบูรณาการสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ศิลปะการแสดง การบริการทางวัฒนธรรม และการจัดจำหน่ายสินค้าณ ตลาดนัดวัฒนธรรม (บริเวณลานจอดรถกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสาธิตทำกระทงลอยด้วยวัสดุธรรมชาติและการทำอาหารอย่างง่ายสไตล์คนเมือง ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562    โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

วิทยากรกระทงลอย

อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ

อ.สุกัญญา จันทกุล

วิทยากรข้าวผัดสมุนไพร

อ.สุดจิตร วรรณโชติ

อ.บุญยนุช  ภู่ระหงษ์