กิจกรรม

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ“การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย” รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และดร.ธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการ“การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย” เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร