กิจกรรม

สอบวิชาปฏิบัติการประอาหารตะวันออก

าขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในโครงการความร่วมมือกับ บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ทำการจัดสอบวิชาปฏิบัติการประอาหารตะวันออก โดยจัดเลี้ยงเป็นมื้อกลางวันให้กับนักเรียนพระดาบส ประกอบด้วย เมนูอาหาร ข้าวยำเกาหลี ทงคัตสึ ซีโครงหมูตุ๋นเยื่อไผ่ และเต้าฮวยฟรุตสลัด เป็นการสอบปฏิบัติของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนพระดาบส ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม ที่มา: อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง