กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ครั้งที่ 4 1/62

โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต จำนวน 9 รูป เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม