กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อ 16 มกราคม 2563 ณ ห้อง ประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การประกวดแข่งขันในครั้งนี้ มีนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งสิ้น 20 ผลงาน จากทั้งหมด 7 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อีกทั้งยังเป็นเวทีการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ของนักศึกษาที่เสร็จสิ้นการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อนำผลงานที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทไปประกวดแข่งขันในระดับเครือข่ายฯ ต่อไป ในการนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายก้องเกียรติ จูฑะสุวรรณศิริ และนายกันตพงศ์ พัฒนาจรัสวาณิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ปันแก้ว และนางสาวอรอนงค์ วรรณวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย