กิจกรรม

คหกรรมฯ ร่วมมือ รพ.บางปะกอกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ

คหกรรมฯ ร่วมมือ รพ.บางปะกอกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดวิทยากรฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารมืออาชีพแก่ นักโภชนาการ พ่อครัวแม่ครัว นักกำหนดอาหาร และผู้จัดการแผนกโภชนาการของโรงพยาบาลบางปะกอกและในเครือ เพื่อให้สามารถประกอบอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีศิลปะในการจัดตกแต่งที่สวยงาม ในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม 2563  ในการฝึกอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2562 วิทยากร ประกอบด้วย ผศ.นันทวัน ชมโฉม ผศ.สุพรรณิการ์ โกสุม ผศ.เชาวลิต อุปฐาก อ.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ  ผศ.เจตนิพัทธ์ บุญยสวัสดิ์ ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม อ.ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย อ.ฉัตรยา งามเลิศ อ.สุดจิตร วรรณโชติ อ.ศิวกร ตลับนาค  อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย อ.สุธิดา กิจจาวรเสถียร ดร.วไลภรณ์ สุทธา อ.วรธรป้อมเย็น เป็นวิทยากร วันเสาร์และอาทิตย์เดือนธันวาคม 2562  ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 1,3,8,9,รังสิต 2,ปิยะเวทและตรัยญา