กิจกรรม

ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

โชติเวช ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม“โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา”ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม