กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ถวายแด่ พระเทพคุณาภรณ์ ในโอกาสที่รับพระบัญชาเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ครบรอบ ๑๙ ปี ในการนี้งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้และสถานที่ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ปีที่ ๑๙ เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร