กิจกรรม

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 15 ปี RMUTP

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 15 ปี RMUTP

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 15 ปี RMUTP และประธานมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร แก่บุคลากร หน่วยงาน ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีบุคลากรเข้ารับรางวัลและขอแสดงความยินดีแก่บุคคลดังนี้

  • รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น : อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายพิทักษ์ หังสาจะระ
  • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาทำคุณประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่ นายสถิตย์ คำบุบผา
  • รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ได้แก่ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต
  • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
  • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ ดร.สุชีรา ผ่องใส
  • รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์
  • รางวัลลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ได้แก่นางสาวฉวีวรรณ เสวกฉิม