กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภธนิศร์ ปิยะกุลวรวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มารยาทเรียบร้อย มีจิตอาสา เป็นนักศึกษากิจกรรมช่วยเหลืองานคณะและมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล