กิจกรรม

สอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คหกรรมศาสตร์…สอบคัดเลือกนักศึกษา (ปวช.ปวส.) เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบสัมภาษณ์ระดับประเภทโควตา ปริญญาตรี (ปวช.ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2563 ยอดสมัครกว่า 200 คน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาออกแบบเแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

เมื่อ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร