กิจกรรม

เตรียมพร้อมอีกขั้นเปิดหลักสูตร ป.เอกคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมอีกขั้นเปิดหลักสูตร ป.เอกคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คหกรรมศาสตร์) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ในการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่รศ.ดร.จุฑามาศ พีรพัชระ รศ.สมทรง สีตลายัน รศ. ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร ผศ. ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น และ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ดร.ธนภพ โสตรโยม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี อ่านเปรื่อง ที่ปรึกษาหลักสูตร อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำคณะร่วมรับฟังการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์