กิจกรรม

โครงการตามรอยพระราชดำริ พันธุกรรมพืช ประจำปี 2563

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุปโภค บริโภค และส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ให้กว้างขวางขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ • กิจกรรมที่1 การอบรมและฟังบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช การทำสบู่ และเจลล้างมือ จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สิระมนต์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า(ราชบุรี) และนายสุเทพ ไกรเทพ หัวหน้างานอุทยานธรรมชาติวิทยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี • กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโชย์จากพืชสู่งานคหกรรมศาสตร์ หัวข้อ “น้ำข้าวโพดผสมธัญพืช” โดยอาจารย์จิราภัทร โอทอง และอาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร และหัวข้อ “การจัดสวนถาด” โดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร • กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงานการบูรณาการศึกษาดูงานจากแห่งศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้งานประโยชน์จากพืชสู่งานคหกรรมศาสตร์